Postup při pořízení fotovoltaické elektrárny

Postup při pořízení fotovoltaické elektrárny

Pro pořízení fotovoltaické elektrárny je nutné udělat řadu administrativních kroků. Naše firma, v rámci stavby “Na klíč”, za Vás většinu těchto kroků učiní. Případně si lze tuto činnost objednat samostatně.

 1. Prvním krokem je získání “Souhlasu s připojením výrobny do distribuční sítě”. Energetické společnosti mají povinnost připojit výrobnu, pokud to stav distribuční sítě dovoluje, ale mohou si stanovit připojovací podmínky, za kterých připojení povolí.

Pro získání souhlasu je obvykle nutné doložit:

  • Žádost o připojení výrobny, dle jednotlivých energetických společností ČEZ,EON,PRE
  • Dotazník výrobny
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Jednopólové schéma
  • Projekt fotovoltaické elektrárny
  • Souhlas obce s výstavbou výrobny
 1. Územní souhlas stavebního úřadu, pod který spadá místo instalace. Zda je tento souhlas nutný ověříme na příslušném stavebním úřadu. Při malých instalacích na střechách rodinných domků není obvykle potřeba.
 2. Podpis Smlouvy o dílo.
 3. Vlastní realizace elektrárny.
 4. Revize zařízení a zkoušky.
 5. Podání Žádosti o udělení licence na ERÚ

Pro prodej elektrické energie je nutné vlastnit licenci. Tu uděluje Energetický regulační úřad – ERÚ. Potřebné informace a formuláře lze nalézt na jeho stránkách. Veškeré doklady Vám pomůžeme vyplnit a podat nebo jejich vyřízení zajistíme za Vás. Pro získání licence je nutné zajistit zejména:

  • Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické nebo právnické osoby
  • Doklad o přiděleném IČ nebo žádost o zprostředkování přidělení IČ a žádost o přidělení IČ
  • Formulář seznam provozoven + počet zdrojů – údaje o rozsahu podnikání
  • Formulář – údaje pro informace z Rejstříku trestů (nebo výpis z Rejstříku trestů)
  • Při výrobě elektřiny z OZE formulář – Příloha č. 13 rozpočet jednotlivých položek realizovaných investic potřebných pro uvedení tohoto zařízení do provozu
  • Prokázání vlastnictví stavební i technologické části:
   • výpis z KN
   • případně snímek s vyznačením umístění výrobny
   • kupní či jiná smlouva apod.
  • Souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě spoluvlastnictví – originál nebo ověřená kopie
  • Prokázání odborné způsobilosti. Do 20kW není potřeba. U právnických osob vždy.
  • Prokázání technických předpokladů – dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností:
   • územní souhlas
   • kolaudační rozhodnutí
   • kolaudační souhlas
   • oznámení o záměru započít s užíváním stavby

a současně s těmito doklady

   • prohlášení uživatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal
   • povolení k předčasnému užívání stavby
   • souhlas se zkušebním provozem
   • zpráva o revizi elektrického zařízení
  • Je-li žadatelem právnická osoba, doloží formulář ustanovení odpovědného zástupce a jeho prohlášení (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen)
  • Finanční předpoklady (pro výkon do 1MW) – prohlášení o bezdlužnosti a výpis z OR nebo ŽR ne starší 3 měsíců od data podání žádosti o udělení licence. Pokud žadatel není zapsán v žádném z uvedených rejstříků nebo nevykonával podnikatelskou činnost, dokládá prohlášení, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení nebo, že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo, že nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
  • Správní poplatek ve výši 1.000,-Kč do výkonu 1MW (kolek)
  • Plná moc oprávněné osoby pokud není žadatelem
 1. Uzavření Smlouvy s distribuční společností.

Pro uzavření smlouvy je obvykle nutné doložit:

  • Stanovisko distibuční společnosti
  • Žádost – smlouva o připojení výrobny k DS, žádost o uzavření smlouvy o výkupu elektřiny, žádost – smlouva o sdružených službách nebo žádost – smlouva o poskytnutí distribuce
  • Platná revize elektrického zařízení výrobny
  • Platná revize elektrické přípojky včetně dokumentace skutečného provedení
  • Protokol o nastavení ochran
  • Stavební povolení
  • Osvědčení o registraci k daním
 1. Fakturace za vyrobenou elektřinu.
 2. OTE – registrace u Operátora trhu
  • Po získání licence je nutné provést registraci u OTE – operátora trhu. Tato povinnost vyplývá z Energetického zákona §23 odst.2 písm. n. Registraci je možné provést elektronicky na stránkách OTE.